und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Mnożenie przez Dzielenie

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji“ (EDI) współfi-nansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie“ (Lifelong Learning Programme – LLP), w ramach akcji „Projekty partnerskie Grundtviga. Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej, miał na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej. Chodziło o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń,  promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku.

Realizacja projektu przyczyniła się zatem do zmniejszenia istotnych i powszechnych problemów, występujących z różnym natężeniem w całej Europie, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia, których źródłem jest niska świadomość społeczna, niewiedza i braki w elementarnej edukacji obywatelskiej. Cele projektu osiągnięte zostały dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służyły temu wizyty u partnerów, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami.

Przebieg i efekty prac utrwalone i rozpowszechnione zostały w postaci wystaw fotografii i filmów, bloga, stron www., profilu projektu na portalu Facebook oraz publikacji „Lekcje integracji“, zbierającej najlepsze praktyki, opis metod i form edukacyjnych oraz wskazówki metodyczne i porady praktyczne dla przyszłych użytkowników.

www.lekcjeintegracji.de

Od 1 sierpnia 2013 roku dziewięć organizacji rozpoczęło realizację wspólnego przedsięwzięcia w ramach europejskiej akcji Projekty Partnerskie Grundtviga. Te podmioty to:

1. Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach, w Polsce
2. Stichting Euro Polonia (Fundacja Euro Polonia) z Holandii
3. Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. (Stowarzyszenie Polki w gospodarce i kulturze) dzialające w Niemczech
4. Místní skupina Polského kulturně-osvětového sva¬zu v Jablunkově (Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie) dzialające w Czechach
5. Polska Riksförbundet i Sverige (Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji)
6. Enosi ton Polonon stin Ellada – czyli nasze, greckie Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”)
7. Biedrība “Rodacy” (Towarzystwo „Rodacy”) z Łotwy
8. Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie) na Litwie oraz
9. Florek&Entertainment (Stowarzyszenie Florek&Entertainment) we Francji.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Suwalskie stowarzyszenie „Integracja” jest od 2013 roku koordynatorem największego w Europie projektu partnerskiego realizowanego przez organizacje pozarządowe z dziewięciu  państw Unii Europejskiej pt. „Mnożenie przez dzielenie – Edukacja dla integracji”. Na spotkaniu w Suwałkach Marek Buczyński, zastępca prezydenta miasta wprowadził partnerów projektu w wielokulturową historię miasta i opowiedział o nauczaniu języka litewskiego, a  przedstawiciele Urzędu Miejskiego wydziału oświaty opowiadali o lekcjach religii innych wyznań niż rzymskokatolickie. Do Suwałk przyjechali przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych z dziewięciu krajów: Czech, Holandii, Francji, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji i Polski. Najważniejszym celem projektu jest zwiększanie skuteczności działań podejmowanych w krajach partnerskich, służących przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń wobec mniejszości narodowych.

Suwalska integracja w Szwecji

W dniach 15-17.11.2013 w Kolonii, w ramach projektu odbyło się spotkanie, którego gopodarzem była organizacja Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. / Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.
Tematem spotkania było
– przygotowanie i udział w panelach dyskusyjnych: „Droga do niezależności i potencjały przedsiębiorczości Polek w Europie – Uczmy się wykorzystywać własne potencjały – kiedy i dlaczego warto być niezależną…”, organizowanych w ramach konferencji „imPuLsy: Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”
– wymiana doświadczeń nt. skuteczności form edukacyjnych typu panele dyskusyjne, seminaria i konferencje oraz form współpracy z mediami
– warsztaty nt. przełamywania stereotypów i walki z uprzedzeniami, w szczególności dotyczącymi imigrantów, kobiet i osób 50+. Omówienie wypracowanych w tym zakresie skutecznych metod. Podano przykłady dobrych praktyk, dyskusja, wymiana doświadczeń.

Polskie Przedsiębiorczynie w Niemczech

Ponad dwadzieścia osób z organizacji pozarządowych prowadzonych przez Polonię, Polaków za granicą i z Polski przybyło w dniach od 10 do 15 kwietnia do Aten, by poszerzyć swoją wiedzę na temat integracji mniejszości narodowych oraz aktywizacji osób bezrobotnych. Uczestnicy spotkania wzięli udział w ciekawych seminariach, warsztatach i wycieczkach edukacyjnych. Jedną z inicjatyw przygotowanych przez organizatorów, Zrzeszenie Polaków w Grecji, było spotkanie pod honorowym patronatem Ambasady RP w Atenach, w którym nie zabrakło wykładów i dyskusji poświęconym m.in. działaniom Polonii greckiej (organizacjom, instytucjom i mediom polskim), wzmacnianiu działalności organizacji polonijnych oraz możliwościom współpracy z Polonią i Polakami za granicą z „Marką Polską”. W Messolongi uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystościach obchodów upamiętniających udział Polaków w walkach narodowowyzwoleńczych w Grecji w XIX w. Dzięki wielkiej gościnności i staraniom organizatorów nie zabrakło ani zwiedzania zabytków ani współczesnego greckiego klimatu – tradycyjnej muzyki, tańca i kuchni greckiej.

Wizyta w Grecji

W maju 2014 r. partnerzy projektu spotkali się w stolicy Szwecji, Malmo, mieście wielokulturowym, którego ponad 30 % mieszkańców to imigranci posługujący się ponad 150 językami. Uczestnicy spotkań mieli okazję dowiedzieć się, jak wielkim wyzwaniem dla władz miasta jest zapewnienie nauczania języka ojczystego wszystkim imigrantom, wśród których ok.10 tysięcy to Polacy. Mogli również dowiedzieć się, jak działają organizacje prowadzone w innych krajach europejskich przez Polaków (Litwa, Łotwa, Czechy) i Polonię (Szwecja, Holandia, Francja, Niemcy, Grecja) oraz jak Polacy radzą sobie z zachowaniem tożsamości w różnorodnych środowiskach. Gospodarzem spotkania, które przygotowało bardzo ciekawy program pod względem tak merytorycznym jak historycznym, było Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Konferencja w Malmo

Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja Dla Integracji (EDI)

W spotkaniu na Łotwie, która na uczestnikach spotkania wywarła ogromne wrażenie, wzięły udział członkinie Stowarzyszenia Polki w Gospodarce i Kulturze z Berlina, jak również przedstawicielki Międzynarodwego Forum Kobiet/Odział Pomorski oraz panie reprezentujące Warszawę. Bardzo ciekawy i urozmaicony program spotkania obejmował m.in. konferencje, wymianę doświadczeń i dyskusje na temat metod edukacji w zakresie integracji mniejszości etnicznych ze społeczeństwem.  Uczestnicy spotkania zwiedzili Rygę – stare miasto i nowe miasto z pięknymi secesyjnymi kamieniczkami oraz Inflanty. Mieli również możliwość zapoznania sie z kulturą i tradycjami Łotwy. Podczas święta LIGO, w noc Świętego Jana, panie prezentowały uplecione przez nie wianki. Piękne krajobrazy i wijąca się malowniczo wśród zielonych pól Dźwina, całkowicie zauroczyły wszystkich uczestników spotkania. Niezwykle serdeczni i gościnni gospodarze spotkania Biedriba „Rodacy“ (Towarzystwo „Rodacy”) przygotowali również świetną kuchnię i regionalne smakołyki.

Spotkanie na Łotwie

 We wtorek, 29.07.2014 na zaproszenie Jana Ryłko, prezesa Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie (Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově) zjechali do Jabłonkowa uczestnicy spotkania integracyjnego. Już podczas pierwszej, wspólnej kolacji smakowano regionalną kuchnię oraz zaprezentowano partnerów spotkania.
Program spotkania był bardzo bogaty i niezwykle interesujący; w ratuszu odbyło się spotkanie z burmistrzem Jabłonkowa Petrem Sagitariusem oraz przedstawicielem miejskiej komisji ds. mniejszości narodowych. Zaprezentwali oni obecnym działania na rzecz integracji i współpracy z polską mniejszością narodową.
Zwiedzono wieś Herczawa i Trójstyk – miejsce, gdzie stykają się granice Czech, Polski i Słowacji. Wójt Herczawy, Petr Staňo wraz z miejscowym kronikarzem Jindřichem Vojkovským przedstawili warunki czesko – polsko – słowackiej współpracy transgranicznej. Uczestnicy spotkania odwiedzili również inne góralskie wsie, których mieszkańcy i władze z dumą informowali o swoich osiągnięciach na rzecz ochrony i zachowania zasobów kulturowych regionu, odkrywania i interpretacji miejscowego dziedzictwa oraz wzmacniania lokalnej tożsamości.
W Wiśle czekała na uczestników spotkania wspaniała kolacja w Agroturystyce Kamratówka. W Czeskim Cieszynie partnerzy zwiedzili wspólnie z dyrektorem placówki, Andrzejem Bizoniem Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego z Polskim Językiem Nauczania jak również wzięli udział w międzynarodowej konferencji o temacie „Zaolzie i Zaolziacy Genius loci, genius populi”, nad którą honorowy patronat objęła Konsul RP, pani Anna Olszewska.

Spotkanie integracyjne w Jabłonkowie

Wspomnienia z wizyty w Czechach