und Deutschland – Vergangenheit und Zukunft

Republika Federalna Niemiec

Brama Brandenburska

Brama Brandenburska

Leży w centrum Europy i jest spoiwem między Europą Zachodnią, a krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Jej krajobraz jest różnorodny i urozmaicony; sięga od Alp na południu po Morze Północne i Bałtyckie. Przez kraj przepływają rzeki: Ren, Dunaj, Laba, Men i Wezera, które wraz z dobrze rozbudowanym systemem kanałów tworzą doskonałą sieć dróg wodnych łączących ważne niemieckie porty w Hamburgu i Bremerhafen z sąsiednimi krajami i wielkimi portami oceanicznymi. W Szlezwiku-Holsztynie, Meklenburgii i Bawarii gospodarczy punkt ciężkości stanowi rolnictwo, we Frankonii uprawa winorośli, w Badenii – Wirtembergii budowa maszyn i przemysł ciężki, a w obszarze Renu są to zaś bankowość i branża usługowa. Centra nowych technologii znajdują się głównie w Bawarii i Saksonii.

 Reichstag

Kopuła Gmachu Parlamentu

Republika Federalna Niemiec  jest krajem o ustroju federalnym, działającym w oparciu o demokrację parlamentarną, składa się z 16 krajów związkowych. Fudamentem wspólnoty demokratycznej jest Konstytucja, ustawa zasadnicza z roku 1949. Głową państwa jest prezydent federalny, wybierany przez zgromadzenie federalne na pięcioletnią kadencję. Przedstawicielem narodu i zarazem organem ustawodawczym jest Niemiecki Bundestag. Parlament wybierany jest przez naród na czteroletnią kadencję. W Bundesrat zasiadają przedstawiciele 16 krajów związkowych. Rząd Federalny składa się z kanclerza federalnego, wybieranego przez parlament i ministrów federalnych. W kształtowaniu polityki istotną rolę odgrywają partie demokratyczne. Nad przestrzeganiem Konstytucji czuwa Federalny Trybunał Konstytucyjny. Celem polityki zagranicznej Niemiec jest polityczna, gospodarcza i społeczna jedność Europy, umocnienie organizacji międzynarodowych, stabilizacja procesu reform w Europie Środkowo – Wschodniej i pomoc dla krajów rozwijających się. Po zjednoczeniu Republika Federalna Niemiec posiada ogółem 81,8 milionów ludności, a w związku z tym jest najliczebniejszym krajem w europejskiej wspólnocie gospodarczej. Z liczbą 229 mieszkańców na m² jest najgęściej zaludnionym krajem w Europie. Niemcy dysponują doskonałą infrastukturą, należącą do najlepszych w Europie. Kraj pokryty jest gęstą siecią autostrad oraz dobrze rozbudowanych dróg krajowych. Koleją można dotrzeć do najbardziej odległych punktów kraju. We wszystkich dużych miastach znajdują się lotniska, obsługujące połączenia międzynarodowe,  lotnisko we Frankfurcie nad Menem jest głównym europejskim węzłem lotniczym, największym portem lotniczym towarowym i drugim co do wielkości portem pasażerskim w Europie. Republika Federalna Niemiec jest jednym z wiodących społeczeństw gospo-darczych świata, jej położenie geograficzne w centrum europejskiego obszaru gospodarczego, doskonała infrastruktura i przestrzenna bliskość z krajami Europy Środkowo – Wschodniej dają wszystkim partnerom gospodarczym dobre szanse dużego i chłonnego rynku.

Pałac  Charlottenburg

Pałac Charlottenburg nocą

Kościół Cesarza Wilhelma

Kościół Cesarza Wilhelma

Berlin, stolica nad Szprewą, zajmuje trzecie miejsce po Paryżu i Londynie na liście najczęciej odwiedzanych przez turystów miast Europy. Tętniące życiem miasto jest centrum histo-rycznym i kulturalnym Republiki. Do najpiękniejszych zabytków należą: Gendarmenmartkt, wytyczony 1735 na terenie berlińskiego Friedrichstadt, uznawany za jeden z najpięk-niejszych placów Europy. Dom Sztuk przy Gendarmen-markt, obecnie sala koncertowa, jest mistrzowskim dziełem sztuki klasycystycznej. W latach 1961-1963 architekt Egon Eiermann włączając ruinę wieży Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma, stworzył nowy kompleks budowli, który stał się znanym na całym świecie symbolem sprzeciwu przemocy, słynny Gedächtniskirche. Bodemuseum na Wyspie Muzeów mieści jeden z najważniejszych zbiorów egipskich na świecie. Na wyspie znajduje się również Muzeum Pergamonu ze słynnym Ołtarzem Pergamońskim. Pałac Charlottenburg jest jedynym zachowanym pałacem Hohenzollernów w Berlinie. Wybudowany w latach 1695-1699 dla arcyksiężnej Zofii Charlotty, obierany był przez prawie wszystkich królów Prus za swoją siedzibę. W przepięknym barokowym ogrodzie wokół pałacu stoją bogate dekoracje w formie rzeźb.

 

 

Barbara H. Seemann – Trojnar
Fotos: K. Trojnar
© Versus POLEN